Recent Posts

Cordillera Song Montañosa Lyrics - Tagalog Translation


This is a Philippine folk song that has been famous since the late ’80s. The song has become an icon for the mountainous region, which describes the places in the Cordilleras. 

Video Courtesy: YouTube/Arc DEPS

It is written in the native Kankanaey-Ilocano dialect, but for those who are looking for the Tagalog version, please refer to the translation below.

Montañosa a nagan (Montañosa na pangalan)
Ili a kaigorotan (Bayan ng mga Igorot)
Ta isu ti kadakkelan (Siya ang pinakamalaki)
A probinsya ti pagilyan (Na probinsiya ng bansa)

Gapu ti kalawa na (Kaya sa lawak niya)
Isu nga pinagkap-at da (Ito ay hinati sa apat)
Benguet, Ifugao, Bontoc (Benguet, Ifugao, Bontoc)
Ken Kalinga-Apayao (At Kalinga-Apayao)

Ili mi jay Sagada (Bayan nila sa Sagada)
Nagado ti turista (Madami ang turista)
Jay bontoc ti kabisera (Doon sa Bontoc ang kabisera)
Ta ijay ti sentro na (Dahil doon ang sentro niya)

Maysa met a kapintasan (Isa rin sa pinakamaganda)
Ditoy sangalubungan (Dito sa buong daigdig)
Inagdan a kabite (Ginawang hagdan)
Rice terraces jay Banaue (Rice terraces doon sa Banaue)

Kakabsat a madaydayaw (Mga kagalang-galang na mga kapatid)
Inkam man ipasindayaw (Ating ipagmalaki)
Tattao jay Ifugao (Mga tao sa Ifugao)
Narespeto ken nadayaw (Marespeto at magagalang)

Maysa met a probinsya (Isa rin na probinsiya)
Makuna a kalinga (Masasabing Kalinga)
Nagtitirad ti agong da (Matatangos ang mga ilong nila)
Nala-ing da pay a gumangsa (Marunong pang mag-gansa)

Ili da jay Apayao (Bayan naming sa Apayao)
Awan kano ti agtaktakaw (Walang nagnanakaw)
Agkawara ti karabaw (Nakakalat na kalabaw)
Ngem awan met ti mapukaw (Pero wala namang nawawala)

No panggep ti kaykayo (Kung tungkol sa kakahuyan)
Nagado jay huindred two (Madami sa hundred two)
No kayat yo ti repolyo (Kung gusto ninyo ng repolyo)
Mountain trail papananyo (Mountain trail ang puntahan ninyo)

Napessak a babalasang (Magagandang mga dalaga)
Nagado jay Kapangan (Madami doon sa Kapangan)
No panggep iti kukod (Kung tungkol sa paa ng kalabaw)
Mapan kayo ijay Bokod (Pumunta kayo sa Bokod)

No minas iti silaw (Kung mina ng ilaw)
Naglawa jay Ambuklao (Malawak sa Ambuklao)
No minas ti patatas (Kung mina ng patatas)
Mapan kayo ijay Buguias (Pumunta kayo sa Buguias)

No minas ti balitoc (Kung mina ng ginto)
Philex, Balatoc ken Antamok (Philex, Balatoc, at Antamok)
No minas iti gambang (Kung mina ng gambang)
Ijay Lepanto, Mankayan (Doon sa Lepanto, Manyakan)

No ado ti tattao (Kung madami ang mga tao)
Mas karkaro ditoy Baguio (Mas marami sa Baguio)
Ngem awan kano sirbin ti Baguio (Pero walang silbi ang Baguio)
No awan ti basurero (Kung walang basurero)

Saan yo a liplipatan (Huwag ninyong kalilimutan)
Tay lugar a Taluan (Itong lugar sa Taluan)
Ta isu ti nagtsamba-an (At dito ang tambayan)
Bulakbol a ka-aduan (Bulakbol ang karamihan)

No panggep ti pag-gudtayman (Kung tungkol sa gudtaym)
168 ti papanan (168 ang puntahan)
ta ijay ti pagsasabatan (At doon nagsasalubungan)
babaros ken babalasang (Kalalakihan at kababaihan)

Ken sadino man ti papanan (At kung saan ka magpunta)
Intero nga amianan (Sa buong kahilagaan)
Awan ti pagdanagan (Wala kang pangangambahan)
No Dangwa bus ti pagluganan (Kung Dangwa bus ang iyong sasakyan)No comments